Studies

Op deze pagina treft u Messiaanse studies aan. U bent vrij onze Messiaanse studies te

Torahstudiesdownloaden. Het is ons verlangen dat deze studies u zullen stimuleren in het geloof en toewijding aan Masjiach Yeshua en de Tora en alle geboden. Daarnaast om u terug te brengen naar de Joodse wortels van uw geloof en u te wijzen op het feit dat God altijd dezelfde is en dat Hij ten opzichte van Zijn volk Israël nooit van gedachten veranderd is! Moge Hij deze studies daartoe U in zegenen.

Psalm 1: “Gelukkig de mens die op de raad van de slechten niet ingaat, die niet op de weg van zonderen blijft staan, noch bij spotters gaat zitten, maar die zijn levensvreugde vindt in G’ds Tora, die zich in Zijn Leer verdiept dag en nacht.”

“Heb uw naaste lief als uzelf.” (Lev.19:18)

Essentie van de hele Tora

Volgens Hillel is dit de essentie van de hele Tora en de rest commentaar. Waarom is dit de hele Tora? Immers het gaat alleen om mitsw’ot tussen mensen en niet om de mitsw’ot tussen God en de mens. Hoe kan je de ander liefhebben als jezelf terwijl de ander altijd een ander is? Fysiek zijn mensen anders, maar spiritueel vormen zij een eenheid in God. De ziel is je ware ik. Hetzelfde geldt voor de andere ziel. Beide zielen zijn gelijk en vormen een eenheid.

Gunst

Een ziel daalt af naar de aarde voor 70 of 80 jaar slechts met als doel een gunst te doen voor een ander (spiritueel of zelfs materieel). Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten moet het een positief resultaat zijn voor een derde.

je naaste liefhebben is God liefhebben

Je naaste liefhebben is de eerste poort die leidt naar Gods Paleis. Je naaste liefhebben is God liefhebben. In Deuteronomium 14:1 staat dat u kinderen van de Eeuwige bent. Iemand die de Vader liefheeft heeft de kinderen lief. De naaste liefhebben komt overeen met God liefhebben (Deuteronomium 6:5). De naaste is een deel van God.

Liefde voor God, de Tora en de naaste vormen één geheel

Liefde voor God zonder liefde voor de Tora en de naaste is incompleet. Iemand die de naaste liefheeft moet je ook liefde voor God en de Tora bijbrengen. Met deze drie samen zal de Verlossing bereikt worden.

Ja’akov/Jakob(us) 3:17: “Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.”


Studies


Ethiek 

Het Jodendom kent verschillende uitingen van kavod “eerbied”. Zo bestaat er kibboed av ve’eem, eerbied voor de ouders (Exodus 20:12). De Talmoed (B.T. Kiddoesjien 30b-32b) stelt de eerbied voor ouders gelijk aan de eerbied voor G’d.

Ethiek studies

VERSCHILLENDE VORMEN EN GRADATIES VAN EERBIED TONEN

Kwaadsprekerij is Lasjon ha ra


ALGEMEEN

Bar Mitzwa en het messiaanse Jodendom

De ontmaskering van de Juda en Efraim beweging

Hoe kunnen we één zijn in de Mashiach

Messias in de Joodse bronnen 

Messias in de Joodse bronnen 

Messias in de Joodse bronnen 

Messias in de Joodse bronnen 

5 Messias in de Joodse bronnen 

Woordenlijst Hebreeuws


Joods Messiaanse Liturgieën


Liturgie Messiaanse Bar Mitzwa

Zegeningen Esther rol (Mechilat Esther)

A Messianic Jewish Guide to Hanukkah


Chanoeka Blogs 2016


Chanoeka BeitNitzachon 

Chanoeka BeitNitzachon 

Chanoeka BeitNitzachon 


Poerim Blog 2017


Poerim Blog