ANBI gegevens

ANBI gegevens Beit-Nitzachon

Publicatieplicht Stichtingen

Stichtingen zijn reeds verplicht een interne administratie te voeren en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op papier te stellen.

Achtergrond
In de nabije toekomst zullen stichtingen hun bezittingen en schulden, alsmede hun inkomsten en kosten openbaar moeten maken. Onder ‘staat van baten en lasten’ wordt bij meer commerciële rechtspersonen ook wel de ‘winst- en verliesrekening’ verstaan. De achtergrond bij de wetswijziging is onder andere de (Europese invloed op de ontwikkeling van de) bestrijding van de financiering van terrorisme via stichtingen. De invoering van een publicatieplicht voor stichtingen moet dit helpen voorkomen.

Naam Beit Nitzachon
Registraties KvK nummer:55825265

RSIN nummer:851874666

Bestuur D. Prins
Beloningsbeleid Er worden in geheel geen beloningen in geld of natura uitbetaald/uitgekeerd
Doelstelling  Zie onderstaand  (IAMCS)
Uitgevoerde activiteiten
  • mensen te brengen tot God de Vader, door het geloof in Yeshua de Messias. Dienstbaar te zijn aan allen, maar in het bijzonder aan onze geloofsgenoten en het Joodse volk;
  • het houden en vieren van de Bijbelse hoogtijdagen/feesten;
  • het houden van Bijbelstudies/ cursussen en bidstonden;
  • het eventueel elders stichten en planten van zuster gemeenten.
Financiën 2014 Totaal Baten

Totaal Lasten


Baten-lasten 

€ 7612,73

€ 7391,35


€ 221,38

Financiën 2015 BATEN

Giften pastoraat

Tzedaka (bankgiro)

Tzedaka (collecte)

Tzedaka TOTAAL

Vrijwillige bijdragen

Sprekers & Cursussen

TOTAAL BATEN


LASTEN

Onvoorzien

Verzekeringen

Pand/ onroerende zaken

Administratie- & printkosten

Inventaris gemeente/giften

TOTAAL LASTEN


TOTAAL LASTEN

TOTAAL LASTEN


BATEN-LASTEN 

€ 100,00

€ 2.370,00

€ 5.518,92

€ 8.988,92 

€ 1.100,00

€ 105,42

€ 9.194,34


€ 368

€ 370

€ 5.500

€ 169

€ 2156

€ 8561,90


€ 9.194,34

€ 8561,90


€ 632,44

Saldo 2016
ANBI Beit Nitzachon

ANBI Keurmerk Beit Nitzachon

Anbilink-gemeente ‘beit Nitzachon’