Wat geloven wij

De dertien geloofsprincipes
 1. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, alle schepsels creëert en aanstuurt, en dat Hij alleen alles maakte, maakt, en zal maken.
 2. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, uniek is, en dat er geen uniekheid zoals de Zijne is op welke manier dan ook, en dat Hij alleen onze Heer is, Die is, Die was, en Die altijd zal zijn.
 3. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, niet fysiek is, en niet onder welke fysieke fenomenen dan ook valt, en dat er geen vergelijking met Hem is op welke manier dan ook.
 4. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, de allereerste en allerlaatste is.
 5. Ik geloof met volledig geloof dat alleen naar de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, toegestaan is te bidden, en het is verboden naar enig ander te bidden.
 6. Ik geloof met volledig geloof dat alle woorden van de profeten waarheid zijn.
 7. Ik geloof met volledig geloof dat de profetie van Mozes onze leraar, vrede zij met hem, waarheid was, en dat hij de vader was van alle profeten – zowel de profeten die voor als na hem kwamen.
 8. Ik geloof met volledig geloof dat de volledige Tora die nu in onze handen is, dezelfde Tora is die aan Mozes, onze leraar, vrede zij met hem, gegeven is.
 9. Ik geloof met volledig geloof dat deze Tora niet zal worden ingeruild noch zal er ooit een andere Tora zijn van de Schepper, Gezegend is Zijn Naam.
 10. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, de daden en gedachten van alle mensen kent, zoals het zegt, ‘Hij schept hun harten allen tezamen, Hij alleen begrijpt al hun daden.’
 11. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, zij die Zijn geboden houden beloont, en zij die Zijn geboden schenden straft.
 12. Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en zelfs als hij later komt, zal ik zijn komst iedere dag afwachten.
 13. Ik geloof met volledig geloof dat er een herrijzing van de doden zal zijn wanneer dat de wens van de Schepper, Gezegend is Zijn Naam zal zijn; geprezen is Hij, voor altijd tot in de eeuwigheid.

Wat geloven wij? De Tora is een door de Eeuwige gegeven wet, waarvan de 613 geboden en verboden de grondbeginselen van een eeuwig verbond tussen de Eeuwige en het volk Israël vormen. Als zodanig kunnen deze grondbeginselen dan ook nooit worden veranderd of aangepast, noch kan er iets aan worden toegevoegd (Deut. 4:2). Niettemin vormen zij een compleet systeem, waarbij zelfs onderwerpen als ethiek, spiritualiteit en de basisprincipes van geloof, onderdeel van deze geboden vormen.

Wij geloven dat de gehele Tenach en de haBriet haChadasja (vernieuwde Verbond) al één boek is. Wij erkennen haar G’ddelijke inspiratie, en accepteren haar onderwijs als de definitieve autoriteit in alle zaken aangaande geloof en traditie (Deut. 6:4-9; Spr. 3:1-6; Ps. 119:89; Jes. 48:12-16; Rom. 8:14-17; 2 Tim. 2:15, 3:16-17).

De kern van Israël verbond 

De Tora is een door de Eeuwige gegeven wet, waarvan de 613 geboden en verboden de grondbeginselen van een eeuwig verbond tussen de Eeuwige en het volk Israël vormen. Als zodanig kunnen deze grondbeginselen dan ook nooit worden veranderd of aangepast, noch kan er iets aan worden toegevoegd (Deut. 4:2). Niettemin vormen zij een compleet systeem, waarbij zelfs onderwerpen als ethiek, spiritualiteit en de basisprincipes van geloof, onderdeel van deze geboden vormen.

Uit respect voor de Joodse identiteit en de door de Eeuwige aan het Joodse volk gegeven roeping voor de wereld, verwerpen wij elke vorm van vervangingstheologie. De vervangingstheologie is de leer die zegt, dat de Christelijke kerk in de plaats van het Joodse volk gekomen is als G’ds volk. Daarbij hoort, volgens ons, ook elke leer die de identiteit van het Joodse volk aantast. Daaronder valt ‘de Efraïm-leer’ (die leert dat Christenen eigenlijk Efraïm zijn, dus van Israël afstammen en bij het Joodse volk horen) en de leer, die zegt dat het gebod van de Briet Mila -besnijdenis- ook voor alle gelovigen uit de volkeren geldt.